Anton Hansens dagbog 1886-88

Kilder

Kildeintroduktion:

Uddraget her er fra en dagbog skrevet af Anton Hansen (født 1873) fra det østlige Vendsyssel i årene 1886-1888, da han var 13 til 14 år gammel. I dagbogen fortæller Anton Hansen om de ting han oplevede i sin dagligdag. Han var husmandssøn og boede med sine forældre og tre mindre søskende i et område, der blev kaldt for Skovengene. I 1883 kom han ud at tjene som hyrdedreng. Han blev konfirmeret i 1887 og derefter ansat hos en købmand ved navn Theodor Olsen i Asaa. Siden kom han i lære som handelselev hos købmand Pallesen, ligeledes i Asaa. Anton Hansen fik senere sin egen købmandsforretning i Dronninglund og flyttede i begyndelsen af 1900-tallet til København, hvor han blev handelsfuldmægtig. Han døde som 76-årig i København i 1949.

Brug de tre links til at springe frem og tilbage i tid i dagbogen:


[til top]

Dagbog 1886

Den 3. Januar 1886 døde min Bedstemoder Ane Catrine Hansen født i Gylle¬mosehuset paa Sjælland den 1. Jan 1813 død i Skovengen den 3. Jan 1886 73 Aar gammel. Hun blev begravet den 10. Jan og jeg var med til Kirke.
A. Hansen

Den 25. Februar døde vor Skolelærers lille Datter om Natten Kl. 2 og blev begravet den 4de Marts s.A.
A. Hansen

Fastelavnsmandag var der Skiveskydning i Asaa ved »Hotel Vindia« Gevin¬ster for c. 100 Kr. 
Den 6. Marts 1886.  A. Hansen

den 15. Marts var der Sne og vi var ikke i Skole
A. Hansen

den 25.-27. Marts stod Vandet over Vandaaens Bro og vi var ikke i Skole. 
Skovengen den 28. Marts 86 A. H.

den 25. Marts var der Auktion i Asaa ved »Hotell Vindia«, hos Rasmussen. 
den 30. Marts 1886   A. Hansen

den 7. April var der Examen i Søraa og jeg fik for

Religion  mg
Boglæs  mg
Skrivning  mg+
Regning  mg
Skriftlæsning  mg
Retskriv  mg+
Historie  mg 
Geografi  do

Efter Examen bleve vi fotograferede af G. Madsen Asaa og 8 Dage efter fik vi Portræt og jeg fik ogsaa et Portræt. 
d. 20/4 86.  A. Hansen

2 & 3die Paaskedag var jeg syg, den 2. Maj blev jeg rask igjen. 
Kjæret den 3. Maj 1886   AH.

den 13 Maj var Christian og jeg i Frederikshavn og der var saa mange store Skibe deriblandt Damperen »Expres« »Diana« »Hengist« »Kong Olaf« Muddermaskine »Gefion« og en Mængde Bugserbaade deriblandt »Dykkeren« »Svanen« ofl. og en forfærdelig Mængde Sejlskibe og Baade, Joller og Kaage.
A.Hansen

Den 20 Maj døde Maren Christine Larsen Agersted Fælled længe syg. Samme Dag døde Mads Kok i Agersted Bakker han begik Selvmord. 
d.21/5 86   AH.

Maren K. Larsen blev begraven den 30. Maj og hendes Søn Rekrut No 270 2 Compagni 9 Batalion i Aalborg var hjemme og fulgte hende til Graven. 
den 30. Maj 86   AH

Karl Peter Mortensen er løben af sin Tjeneste hos A. Kristensen Nørkjær. 
Kjæret 1/6 86   A. Hansen

Den 18. Juni skal der være Børnefest i Voersaa Skov hvori Albæk, Voersaa, Lyngsaa og Søraa Skole deltager. Entree 25 Ør for hver Børn Caffe 2 Gange Dansegulv frit fri Adgang til Skoven.

d. 7. Juni 86  A.Hansen

Den 18. Juni var jeg med til Børnefest i Voersaa og det var morsomt. 
den 18. Juni 86   A. Hansen

Sankt Hans Aften var jeg til Blus i Sønderkjær men det var ikke morsomt. 
den 24/6 86   A. Hansen

den 27. Juni brændte Koksborg i Agersted Bakker paasat af Jakob Heden. 
Kjæret den 19 Juli 86.   A. Hansen

Den 1ste November kom jeg hjem fra M. C. Christensens. 
d. 1. November 1886   AH.

Hansine Marie Larsen L. P. Jensens Datter er rejst til Amerika. 
den 24. Oktober 86.   A. Hansen

Ladislaus Mierzwinski  er den bedste Sanger i Verden. 
d. 29. Nov 86   A. Hansen

»Gud velsign vort Hjem« 40 Ør fotograferes 125 Ør til Aalborg »Ugens« Nyheder« »Familie Journal« 
den 20. Nov  A. Hansen

Den nye Kirke i Asaa skal hedde Johannes Kirken den skal være 34 Alen lang og 18 Alen bred. 
d. 28. Novbr 1886  A. Hansen

Den 1ste December kom den første Sne
A.H.

Nytaarsaften var jeg ude at slaa Potter paa Døren. 3 Jan Aarsdagen efter min Bedstemoders Død. 
3. Jan 87  A.H.

Abonnement på »Familie Journal«.

[til top]

1887

i Januar døde M C Christensen. Nørre Søraa. 
A.H.

den 18. Jan havde P K V Kristensen Bryllup med Ane Jensen og Chr. Peter Christensen kjørte dem til Kirke.       
AH.

Tine i Vandaaen har ogsaa haft Bryllup og bor i Taars Sogn. Maren til Søren Chr Jensens har ogsaa haft Bryllup og Jørgen Chr. Olsens Kone har født en lille Pige.
d 24. Januar 1887  A. Hansen

jeg skal til Asaa at tjene til Sommeren til Theodor Olsen.
Skovengen d 20. Jan 1887 A. Hansen

den 8. Februar døde Jens Chr Christensen Søraa og blev begravet den 16. Februar.
A. Hansen

den 14. Februar døde Niels Chr. Jensen Søraa og blev begravet den 22. Februar 1887, og hans Datter Angine er saa syg.
A. Hansen

Angine er rask igjen.
d. 23. Februar  A. Hansen

Vi har fået 6 sex nye Elever i vores Skole nemlig Christen Andersen Carl P. Mikkelsen Carl E. M. Nielsen Anton Simonsen Jens Chr Pedersen Karen Marie Sørensen. 
Skovengen d. 11. Marts 1887  A. Hansen

Jeg har saaret Sine med min Bue

d. 19/3 87     A.H.

i Aalborg 1 Farvelade 2 Sangbøger 2 Skilderier a 5 Ør Stk. Farvelade¬tegninger 
d. 29. Marts 1887  A. Hansen

1 Maskeradeansigt 1 Geografi Dansk Sproglære Danmarks Kongerække 
d 30. Marts 1887   A. Hansen

1 Flag  
d. 3. April 1887   A Hansen

den 2 April var det Regnvejr og vi var ikke i Skole. 3/4 87 AH 
d. 3. April 1887  A. Hansen

Natten imellem Torsdag den 30 Marts og Fredag d 1 ste April begik en Karl som tjente hos C. Nielsen Togaarde i Agersted Selvmord han var Søn af L. P. Jensen Agerstedfælled han hed Jens Larsen og var c-17-18 Aar gam¬mel. Aarsagen til hans fortvivlede Gjerning skal være at han havde fattet Kjærlighed til en Pige og have besvangret hende. 
Skovengen den 3. April 1887   A. Hansen

Han skal vel sagtens begraves Skjærtorsdag 
den 8/4 1887  A. Hansen

Jeg er nu paa Rejse og vi har lige faaet sejlende over Fjorden. 
Klarup d 10/4 87   A. Hansen

Skovengen den 25. April 87 AH
Den 10. April 1887 afrejste mig og Moder til Aalborg og ankom til Klarup¬gaard (en Gaard østen for Aalborg) samme Dag Paaskedags Eftermiddag Kl. 4 og var der lste og 2 Paaskedag og besøgte Branths Sønner Carl paa Kjærager og Gustav paa Romdrupholm og afrejste til Aalborg den 12te nemlig 3die Paaskedag og besøgte Doctor Scholten og var der en Nat og jeg saa mig omkring i Byen og kjøbte mig 1 Sabel og de ovenanførte Gjenstande og var ude på Skovbakken og saa Statuen af Schleppegrell  og Udsigten over Aalborg og N. Sundby. Jeg saa ogsaa Toget kjøre over den faste Bro over Fjorden og saa gik vi fra Aalborg den 13 og over Pontonbroen til Hjallerup Kro og saa kjørte vi med Posten til Asaa og ankom til vores Hjem Kl. 1 Nat og Alt der hjemme stod saa vel til. Jeg saa ogsaa Dampskibs¬pladsen hvor det store Dampskib »Union« laa og lossede en Ladning Kul
A. Hansen

Den 26. April var der Examen i Søraa Skole hvor den gamle Pastor Faaborg stod og talte med os og vi vare ret flinke og gode til vore Ting.

(...)

Skovengen den 28. April 1887  A. Hansen

ldag er det min Broder Hans J. Hansens Fødselsdag, og han fylder sit 11 te Aar. 
d. 28/4 1887 A. Hansen

Jeg er nu kommen i min Tjeneste hos Theodor Olsen Asaa. 
Asaa d 2. Maj 1887  A. Hansen

Asaa Pintsedag 29/5 87
2 Pintsedag ska.l der være Pintsefest i Asaa Skov.  
A. Hansen

Vores Kjøer kom paa Græs den 24/5 1887.
Anton Hansen. Asaa

Pintsedag den 29. Maj 1887 holdt Asaa Skytteforening sin første Skydning. 
Asaa i Juni 1887   AH

2den Pintsedag den 30. Maj var jeg til Pintsefest i Asaa Skov.
d lste Juni 87 blev den ny Kirke i Asaa rejst. 
Asaa d. 2/6 87. A. Hansen

d. 4. Juni 1887 hændte det Ulykkestilfælde at Kjøbmand Wilhelm Mørcks Søn Amalius Mørck druknede i en Mergelgrav. 
Asaa d 5 Juni 1887   AH

Idag er vores Folk til Grundlovsfest i Woersaa. 
d. 5. Juni.  Anton Hansen

Torsdag den 9. Juni blev Amalius Mørck begravet og hele Byen flagede paa halv Stang. Hans fulde Navn var Amalius Charles Danqvart Søren Mørck. 
Asaa d. 9. juni 87   A. Hansen

vores Køer bissede første Gang Søndag den 12 Juni 1887. 
Asaa d. 16. Juni 1887.  A. Hansen

Den 19. Juni skal der være Husflidsudstilling i Rævdalsvad ved Dronninglund og Dhrr Asker Jensen Th. Olsen N C Nørby A C Bertelsen skal ogsaa med. 
Asaa d. 19. Juni 1887  Anton Hansen

Asaa  Asaa  Asaa
Muntert Gutter kast Huen og Frakken
Og Skjorten med 1-2-3 over Nakken
et lystigt Hurra! over Vandet og Brederne
Og saa paa Hovedet ned til Gjedderne.

Lilleputternes Sang.
Solen synker i Aftenglansen
Hist over Engen gaa Taagedansen
Lonlilora Durandora
Hjemligt blinker fra Tider fjærne
Hist over Engen den klare Stjærne
Lonlilora Durandora 
Sov i Rede og sov paa Vove
Hele Naturen skal stille sove
Lonlilora Durandora
Asaa d. 20. Juni 87 A. Hansen

Fredag den 24 Sct. Hansdag 1887 skal der være Børnefest i Woersaa Skov og jeg skal ogsaa med,    Asaa den 21. Juni 1887  Hurra!  AH

Fredag d 24. Juni 1887 var jeg med til Børnefest i Woersaa Skov og det var rigtig morsomt.  
Asaa den 26. Juni 87  A. Hansen

Allerførst da vi kom derhen marcherede vi fra Woersaa Skole og op i Skoven med Musik i Spidsen og saa fik vi Caffe derpaa holdt hver Lærer en lille Tale og vi sang et Par Sange og saa dansede vi til Kl. 11 Aften saa kjørte vi hjem efter at have faaet Caffe 2den Gang. 
Asaa d. 26. Juni 87   A. Hansen

Lærer Norup Lyngsaa fortale Eventyret om »Tro Svend«. Lærer Petersen Albæk takkede Afholdsforeningen for Afbenyttelsen af Dansegulvet. Lærer V. Jørgensen Søraa udbragte et »Leve« for Skovens Ejer Hrr Christensen Woersaa Kro. Vi sang følgende Sange »Droslen slog i Skov« Prinsessen sad i Højenloft osv. Vi havde 2 Spillemænd. Jeg fik mig en Sejltur i Aaen som kostede 2 øre. Nu vil jeg slutte med et »Leve« Børnefesten i Voersaa Skov.
Hurra! Hurra! Hurra!            Asaa den 25. Juni 1887   A. Hansen

Og gid jeg kunde komme med til næste Aar.

Elever i Søraa Skole
Drenge
ØK [Øverste Klasse, 5.-6.klasse]
1. Anton Hansen
2. Jens Christensen
3. Jens Chr. Jensen
4. Søren Chr. Pedersen
5. Anders Chr. Larsen
6. Anton Christensen
7. Peder Chr. Ferdinand Larsen
8. Hans Jørgen Hansen
9. Martinus Larsen
10. Lars Chr. Larsen
11. Søren Chr. Thomsen
12. Carl Peter Mikkelsen
13. Karl Eli Marinus Nielsen
14. Anton Simonsen
15. Christen Andersen
16. Jens Chr. Pedersen

N[ederste] Klasse [1.-4. klasse]
17. Severin Simonsen
18. Hans Jakob Jensen
19. Søren Chr. Larsen
20. Jens Peter Lavrids A Jensen

Ø. K. [Øverste klasse] Piger
21. Gjærtrud Marie Madsen
22. Jensine Kristine M. Jensen
23. Inger Marie Larsen
24. Jensine Katrine Hansen
25. Ellen Catrine Ansine Andersen
26. Jakkobine Karenmine Tomsen
27. Sofie Kristine Madsen
28. Andrea Kristine Hansen
29. Angine Kristine Jensen
30. Kareline Marie Kristensen
31. Karen Marie Sørensen

N. K. [Nederste Klasse] Piger
32. Ane Magrete Christensen
33. Ane Kirstine Hansen
34. Marie Lovise Jensen
35. Anna Marie Pedersen
36. Ane Marie Andersen
Asaa d. 28. Juni 1887  A. Hansen

Idag ligger den 5 Skibe ved Asaa Skibsbro hvoriblandt Jagt »Louise« og 3
1 Master til og l tomaster.  
d 30. Juni 1887.   A. Hansen
(Wilh. Mørck Emil Mørck)

[til top]

Vi fik det første Læs Hø hjem Tirsdag den [Datoen kendes ikke] Juli 1887 
Asaa den [Datoen kendes ikke] Juli 1887  A. Hansen

Den 22. Juli 1887 var det Theodor Olsens Søn Johannes C A A Olsens Fødselsdag og han fyldte sit 1 ste Aar.

Søndag den 24 Juli afholde De danske Vaabenbrødre Asaa Afdeling Haandværkerforeningen Skytteforeningen og Sangforeningen Fest i Bjørnstrup Skov ved Asaa til Minde om Istedslaget  Der bliver baade Fællesspisning og Fyrværkeri.  
Asaa Enge den 22. Juli 87.  AH

Søndag den 24. Juli 1887 var jeg med til Fest i Bjørnstrup Skov ved Asaa og det var morsomt. Kl. 11 afbrændtes et smukt Fyrværkeri. Sønden for Festpladsen var oprejst en Æresport som var prydet med Dannebrog samt 2 Sabler og 2 Karbiner og rundt om allevegne stod en Masse Flag af alle mulige Former og Couleurer. Der var ogsaa 2 Gendarmer tilstede. 
Asaa d 26. Juli 1887  A. Hansen

Søndag d. 7. August 1887 var jeg oppe paa »Hotel Vendia« og se paa Theatret og Brødrene E Kronemann og C Kronemann gav flere store Fore¬stillinger i Gymnastik og Pantomime, først traadte de ind begge to kun iført et perlebesat Stykke over Brystet og Skuldrene og saa gjorde de Gymnastik for Ex. gaa paa Hænderne staa paa hinandens Hoved osv. Derpaa gav den ene sig til at kaste med nogle Kugler og en Kniv og engang imellem tog han en af Kuglerne paa Kniven og saa tog han en Kugle og lagde den ned imellem sine Hæle og saa kastede han den højt ivejret og tog den i en Tract der var fastgjort til hans Hoved derpaa traate De ind som Kinesere og blev til et Par Folk som dansede og meget meget mere og tilsidst traadte de ind som to Stoddere og den ene gav den anden en forfærdelig Lussing osv. og til aller syvende og sidst tændte den ene Ild i Hatten paa den anden og saa gav det et Knald og saa var det hele forbi.  
Asaa d 12. Aug 1887  A. Hansen

Engang imellem traadte en dansk Sangerinde ind og afsang et par Sange og engang ogsaa en svensk Sangerinde og da spillede den danske paa Harpe.
Asaa den 12. August 1887   A. Hansen

alt det var jeg oppe at se og det var saa forfærdelig morsomt. 
Asaa 12. Aug. 1887.  ærb[ødigst]. A. Hansen

Hans Emil Jensen Jensine Katrine Hansen A. Hansen.
Anton Hansen

den 17. August 1887 fik vi opmejet og den 25. August fik vi indhøstet og 26 ds kom Køerne løs.    
Asaa d. 27. August 1887  A. Hansen

Torsdag den 1. September var det en af Konfirmanderne fra Søraa Jens Chr. Jensens Fødselsdag.
Tirsdag den 6. ds skal jeg til at begynde at gaa til Præsten.
Asaa d 3. Septbr 1887   A. Hansen

ldag er det Dr. Louises Fødselsdag og der flages hist og her i Byen, nede ved Skibsbroen ligge 12 Skibe de fleste som har ligget der i Sommer som ogsaa ere smykkede med Flag.  
Asaa d. 7. September 1887   A. Hansen

Konfirmanderne i Sommeren 1887
Drenge
Jens Peter Sørensen
Holger Carl P. Richelsen
Anton Hansen
Niels Chr. Nielsen
Jakob Peter Pedersen
Karl Chr Olsen
Anders Chr Nielsen
Søren Peter Ottesen
Ludvig Henrik Chr Jensen
Niels Chr. Nielsen
Jakob Peter Mortensen
Carl Peter Mikkelsen
Carl Chr. Valdemar Madsen
Jens Lavrids Jensen
Lars Østergaard Jensen
Anders Peter Rasmussen
Christen Peter Nielsen
Lars Larsen
Frederik Chr Larsen
Jens Chr. Jensen
Erik Sisgaard
Niels Peter Jensen
Thomas Chr Sørensen
Ole Peter Jensen
Hans Chr Hansen
Jesper Julius Jespersen
Jens Chr Jensen
Asaa d 30. Septbr 1887  A. Hansen

Søndagen den 2. Okt blev jeg confirmeret i Voer Kirke
Asaa den 5. Oktr 1887  A. Hansen

Torsdag den 6. Oktb gik jeg til Alters første Gang i Albæk Kirke. 
Asaa 10/10 87   AH

Søndagen den 9. Oktbr 1887 blev »Johannes Kirken« i Asaa indviet og hele Byen flagede og den 10. Oktbr var der Gudstjeneste første Gang 
Asaa den 10 Oktbr 1887   A. Hansen

Fredag den 14. Oktbr Aften Kl 8½ nedbrændte et Hus i Asaa som beboedes af P Pedersen Maler og F Poulsen Snedker. Maleren var fraværende ude i Terndrup at male og Snedkeren var hjemme. Ilden opkom paa Loftet. Samme Nat Kl. 2 døde P C Larsens Moder hun skal begraves Lørdag den 22. ds. 
Asaa den 20. Oktbr 87   A. Hansen

Torsdag den 20. ds. var det vor Husbonds Theodor Olsens Fødselsdag og der var Flag hist og her i Byen.  
d. 21/10 87 A. Hansen

den lste November fik Th. Olsen en ny Husholderske en Søster til den gamle og Barnepigen flyttede hjem.
Asaa d. 4. November 1887  A. Hansen

Søndag d. 6. November kom jeg hjem fra Th. Olsen Asaa
Skovengen d. 7. Novbr 87  A. Hansen

Søndag d. 20. November kom jeg til at tjene i J. Pallesens Filial Melholt som Handelslærling.  
Melholt den 30. November 1887  A. Hansen

Mandag den 21 Novbr brændte Bedstefaders Hus i Asaa opstaaet ved Uforsigtighed med Lys.  
Melholt den 30/11 87 A. Hansen

Nytaarsaften var jeg i Ulsted og Aftenen efter til Dans i Gjeraa Kro.

Aften til den 6. Jan 1888 var jeg til Dans hos L P Hansen Melholt.
Melholt den 7. Jan 88.   Handelslærling A. Hansen.

Om kilden

Dateret
1886-1888
Oprindelse
Folk og Kultur. Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab (1979) s.99-109. Rettigheder: Gengivet med tilladelse fra Foreningen Danmarks Fortidsminder
Kildetype
Dagbog
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk