Efter den kolde krig, 1989-2008

VK-regering fra 2001

Efter folketingsvalget den 20. november 2001 kunne Venstres formand Anders Fogh Rasmussen danne en VK-regering med Dansk Folkeparti som stabilt støtteparti. Tilsammen rådede de tre partier over et absolut folketingsflertal og benyttede det til at udstikke en ny kurs på væsentlige områder.

Udlændingepolitikken blev gjort så stram, at mange fremtrædende jurister uden for ministerierne anså den for at være i strid med flere af de internationale konventioner, Danmark havde tiltrådt.

Et skattestop blev indført, senere suppleret med mindre skattelettelser, hvilket betød, at væksten i den offentlige sektor blev dæmpet væsentligt, samt at værdistigningen på fast ejendom ubeskåret tilfaldt ejerne. Skattestoppet var et led i den såkaldte kulturkamp, som statsminister Anders Fogh Rasmussen proklamerede iværksat kort efter sin tiltrædelse. Kulturkampen havde ifølge Anders Fogh Rasmussen til formål at gøre den enkelte borger fri af så mange kollektive forpligtelser som muligt, til hvilket formål han og andre ministre fandt et opgør med socialisme og kulturradikalisme nødvendigt.

Under VK-regeringen blev der på flere områder ført en mere erhvervsvenlig politik, hvilket bl.a. førte til en nedprioritering af miljøindsatsen.

Tiltag blev gjort til en strammere kontrol med virksomheden inden for de store offentlige institutioner.

En stor strukturreform blev vedtaget i 2005 til ikrafttrædelse i 2007. Den indebar bortfald af amtsstrukturen og forøgelse af de kommunale enheders størrelse. Ifølge denne skulle de hidtidige 13 amter og Bornholms regionskommune nedlægges og erstattes af fem regioner, hvis vigtigste ansvarsområde blev sygehusvæsenet, mens de 271 kommuner blev reduceret til 98.

På det udenrigspolitiske område udbyggede VK-regeringen yderligere det aktive udenrigspolitiske engagement, som var indledt efter den kolde krigs afslutning, med deltagelsen i de amerikansk ledede krige mod Afghanistan og Irak i kølvandet på terroranslaget mod World Trade Center den 11. september 2001. Krigen mod Irak skete uden et klart FN-mandat og uden godkendelse af FN.

Alle VK-regeringens største initiativer vakte megen offentlig debat, men ved folketingsvalget den 8. februar 2005 blev det borgerlige flertal udbygget, og VK-regeringen kunne dermed fortsætte. Det samme gjaldt efter folketingsvalget den 13. november 2007, som Anders Fogh Rasmussen udskrev i en for regeringen gunstig situation.

Udgivet: 2009.