Uddrag af brev fra Svend Poulsen Gønge til Christian 5., 5. april 1673

Kilder

Kildeintroduktion:

Svend Poulsen (ca. 1610- ca. 1679) deltog som officer på dansk side i 1600-tallets svenskekrige. Han er i eftertiden blevet kendt som "Gøngehøv­dingen" og var en af de mest kendte snaphaneledere. Snaphanerne var irregulære soldater, som kæmpede på dansk side under krigene.

I det nedenstående uddrag af et brev fra Svend Poulsen til den danske konge Christian 5., den 5. april 1673, opridser Svend Poulsen sin militære karriere. Udover svenskekrigene nævner han Christian 4.s felttog i 1625 og kampe til støtte for den nederlandske fyrste Frederik Henrik af Oranien i 1634-1636, som begge fandt sted under Trediveårskrigen (1618-1648).

Informationerne i brevet er blandt andet blevet brugt til at fastsætte et ca. år for Svend Poulsens fødsel. Efter eget usagn deltog han i Trediveårskrigen allerede i 1625, og han var militært aktiv så sent som under Skånske Krig i 1676-77. Således kan Svend Poulsens fødselsdato sandsynligvis, om end udokumenteret, fastsættes til omkring 1610.

[…] Oc effterdi jeg er en vdaff Rigetz indføde, da haffuer jeg udj Krigs-Occasioner weret øffuet, siden sl. Høyloufflig Kong Christian den 4. udfoer her aff Riget imod Keyseren, och der Krigen bleff comparerit, bleff jeg med Welb. Oberste Holger Rosenkrandtz for en Gefrider med hans Regiment ad Nederland commenderit udj Printz von Oraniens Thienneste, huor jeg forbleff udj to Aaer, som mit rictige Pass udwiiser. Der effter haffuer begiffuet mig ind igen i mit Fæderneland, huor jeg aff Hans Kongl. May. Er betroed at werffue et Compagnie thil Hest imod de Suendsche Anno 1643. […]

Om kilden

Dateret
05.04.1673
Oprindelse
Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003. Gengivet med tilladelse fra Kim A. Wagner.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. september 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
05.04.1673
Oprindelse
Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003. Gengivet med tilladelse fra Kim A. Wagner.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. september 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003.

Udgiver
danmarkshistorien.dk