Brev fra Frederik 3. til Svend Poulsen Gønge, 22. august 1658

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1657 erklærede man fra danske side Sverige krig. Under denne krig udførte svenskerne i februar 1658 den velkendte overgang over det tilfrosne Storebælt og gik ind i Sjælland. Dette førte i første omgang til freden i Roskilde, hvor Danmark bl.a. måtte afstå Skåne. I august 1658 landsatte den svenske konge imidlertid igen en hær på Sjælland og belejrede København. Disse to krige, som har fået navnet Karl Gustav-krigene, fik deres ende ved freden i København 1660.

Svend Poulsen (ca. 1610- ca. 1679) deltog som officer på dansk side i 1600-tallets svenskekrige. Han er i eftertiden blevet kendt som "Gøngehøv­dingen" og var en af de mest kendte snaphaneledere. Snaphanerne var irregulære soldater, som kæmpede på dansk side under krigene.

Nedenfor er gengivet et uddrag af den danske konge Frederik 3.s brev til Svend Poulsen den 22. august 1658 under Karl Gustav-krigene. Brevet er ikke Svend Poulsens egentlig ordre, men derimod et opråb eller fuldmagt fra kongen, som Svend Poulsen skulle sprede i et forsøg på at mobilisere befolkningen uden for København.

Helse wij eder alle, wore kiere oc tro Undersaatter, af hvad Stand oc Condition  I were oc kand. Efter som wi uformodeligen af Kongen i Sverrig er ofverfalden oc her i voris Recidentz-Stad beleyret, saa tvifle vi icke paa, at enhver af vore tro oc oprichtige Undersaatter jo sig til Gemyth fører den Eed oc Plicht, hvormed de os ere tilforbunden, oc derfore søgeefter at giøre Fienden ald muelig Afbrech oc Schade; til hvilcken Ene vi oc naadigst hafver anbefalet Svend Poulsen sig ud paa Landet at begifve oc Almuen at samle. Thi bede vi eder alle oc enhver, som Fienden Afbreck giøre vil, af ald Magt hannem behielpelig vere udi ald, hvis hand eders Tieneste behøfve, oc hvorved Fienden ald Schade oc Nachdel kand tilføyes. Wij ville alle eders Velvillighed i saa Maader tilbørligen oc med ald kongelig Naade i sin Tid wide at ekiende.

Om kilden

Dateret
22.08.1658
Oprindelse
Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003. Gengivet med tilladelse fra Kim A. Wagner.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. september 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003.

Udgiver
danmarkshistorien.dk