Ægteskabsannoncer i danske aviser, 1856 til 1880

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor ses et udpluk af ægteskabsannoncer fra forskellige danske aviser. Annoncerne stammer fra sidste halvdel af 1800-tallet, og alle er indsendt af mænd i håb om at finde en ægtefælle af passende dannelse, udseende, formue og sind. Annoncerne blev indrykket anonymt, og ofte lovedes diskretion også til respondenten, der dog skulle gå til avisernes kontor med en mærket billet og oplysninger om, hvordan den søgende kunne komme i kontakt med den  interesserede kvinde.

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 22. marts 1856

En moralsk, dannet Mand, Noget over 30 Aar gammel, af et godt Udvortes,[1] og som er i en respectabel Embedsstilling, ønsker at indlade sig i Ægteskab med en huuslig, dannet Dame, der er i Besiddelse af nogle Tusinde Daler til at befordre hans Fremadstræben til fælles Vel.
Den Søgende forventer, at den Reflecterende vil arrangere det saaledes, at nærmere Aftale kan skee paa et saadant Sted og en saadan Maade, der kan være Dannede værdig i denne Sag. – Den Reflecterende ville behage at meddele de fornødne Oplysninger i en forseglet Billet, mrkt. 642, der modtages paa Adressecomptoiret i 8 Dage fra Dato.


Roskilde Avis, 23. maj 1861


En ung Mand, nylig hjemkommen fra Udlandet, ønsker at indgaae i ægteskabelig Forbindelse med en Dame af et tækkeligt[2] Ydre og roligt Sind; Formue forlanges ikke, blot Vedkommende er i Besiddelse af Dannelse og er villig til med Troskab og Hengivenked [sic] at staae sin Ægtefælle bie og dele Livets Glæder og Sorger med ham. Billet mrkt. ”Tro, Haab og Kjærligked” [sic] bedes indlagt paa dette Blads Contoir[3] i Løbet af 3 Dage. Taushed forsikkres.

 

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 16. september 1863


En ung Mand af godt Udvortes og af god Familie ønsker af Mangel paa Bekjendtskab at indlade sig i Ægteskab med en ung, uafhængig Dame, der maa være i Besiddelse af en Formue, som kan sætte ham istand til at fortsætte sin Virksomhed. Han lover Taushed og Forsigtighed og bedes Billet, mrkt. 61, snarest indlagt paa dette Blads Contoir.

 

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 22. januar 1880


En Haandværksmester ønsker af Mangel paa Bekjendtskab at indgaae Ægteskab med en Pige elle Enke imellem 18 og 35 Aar, med lidt Formue til fælles Bedste. Billet, mrkt. 1049, modtager dette Blads Contoir i Løbet af 8 Dage.

 

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 05. april 1880


En ung Mand af Handelsstanden ønsker at indgaae Ægteskab med en ung Pige. Paa Formue ses ikke, men paa et roligt, godmodigt Sind og et net Ydre. Billet, mrkt. 553, med fornødne Oplysninger og Fotografi, indlægges paa Adressecomptoiret.

 


[1] Udvortes: udseende

[2] Tækkeligt: anstændigt og ikke anstødende. bruges ofte i forbindelse med påklædning.

[3] Contoir: kontor